optumsaygomdumbay ankara escort escort ankara ankara escort ankara escort escort ankara ankara escort escort ankara
Chương trình học
Home Chương trình học
Chương trình học PDF. In Email

 

I. Cấp Cử Nhân

Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Năm 1 : Nhập Môn  

17 Đơn Vị

510 giờ

Văn Minh Việt Nam

2ĐV

60g

Kinh Tế Học I

2ĐV

60g

Quản Trị Học I                      

2ĐV

60g

Tiếp Thị I

2ĐV

60g

Kế Toán I                            

2ĐV

60g

Truyền Thông học                

2ĐV

60g

Toán Kinh Thương                     

2ĐV

60g

Anh Ngữ Căn Bản I                    

3ĐV

90g

 

Năm 2 : Khái Luận 

17 Đơn Vị

510 giờ

Phát Triển Kinh Tế Việt Nam    

2ĐV

60g

Kinh Tế Học II                           

2ĐV

60g

Quản Trị Nhân viên                 

2ĐV

60g

Quản Trị Nhân viên                 

2ĐV

60g

Tiếp Thị II                                 

2ĐV

60g

Kế Toán II                            

2ĐV

60g

Thống Kê Học                           

2ĐV

60g

Định Chế Tài Chánh               

2ĐV

60g

Anh Ngữ Căn Bản II                  

3ĐV

90g

 

Năm 3 : Nhiệm Ý 

19 Đơn Vị

570 giờ

Những Môn Học Chung

15 Đơn Vị

450 giờ

Kinh Doanh Nông nghiệp VN   

2ĐV

60g

Hệ Thống & Thủ Tục Trong X N 

1ĐV

30g

Tài Chánh Xí Nghiệp

2ĐV

60g

Tương Quan Kỹ Nghệ 

1ĐV

30g

Luật Doanh Thương              

2ĐV

60g

Sưu Tầm & Phúc Trình (Tiểu Luận) 

1ĐV

30g

Thuế Vụ                             

1ĐV

30g

Anh Ngữ Chuyên Khoa III             

3ĐV

90g

Kế Toán Kỹ Nghệ                 

2ĐV

60g

 

Những Môn Học Riêng

 

 

Ban A: Kỹ Nghệ Tiếp Thị             

Ban B: Kế Toán Tài Chánh

 

Chế Tạo Sản Xuất                 

2ĐV

60g

Ngân Hàng & Tiền Tệ                  

2ĐV

60g

Tiếp Thị III (Buôn Lẻ & Qcáo)

2ĐV

60g

Toán T.Cấp (T.Vụ & Thương Hội)

2ĐV

60g

 

Năm 4 : Sưu Khảo 

21 Đơn Vị

630 giờ       

Những Môn Học Chung : 

11 Đơn Vị

330 giờ

Nhiệm Vụ Học

1ĐV

30g

Nghiên Cứu & Thiết Lập DÁĐT

1ĐV

30g

Kế Toán Quản Trị

2ĐV

60g

Phương Pháp Định Hướng

2ĐV

60g

Luật Thương Hội

1ĐV

30g

Thực Tập Quản Trị (Bảo Huynh)

1ĐV

30g

Anh Ngữ Chuyên Khoa IV

3ĐV

90g

Luận Văn Dài

 

 

Những Môn học riêng: 

7 Đơn Vị

210 giờ

Ban A : Kỹ Nghệ Tiếp Thị:

Ban B : Kế Toán Tài Chánh

 

QTrị Kỹ Nghị & SX Thực Hành

2ĐV

60g

Quản Trị Tài Chánh   

2ĐV

60g

Quản Trị Xí Nghiệp               

2ĐV

60g

Giám Định & Kế Toán Tài Chánh 

2ĐV

60g

Quản Trị Xí Nghiệp Nhỏ        

1ĐV

30g

Quản Trị Thương Hội 

1ĐV

30g

Mậu Dịch Quốc Tế Tại VN

1ĐV

30g

Kế Toán Ngân Hàng 

1ĐV

30g

Phân Phối Vận Tải

1ĐV

30g

Bảo Hiểm                                     

1ĐV

30g

 

Những Môn Học Hội Thảo

 3 Đơn Vị

90 giờ

Phúc Trình Tập Thể               

2ĐV

60g

Nghiệp Vụ Chưởng Khế

 

10g

Nghiệp Vụ Kinh Kỷ

 

10g

Tố Tụng Thuế Vụ

 

10g

Ngành Chánh Trị Xã Hội

Năm Thứ I : Nhập Môn 

17 Đơn Vị

510 giờ

Văn Minh Việt Nam

2ĐV

60g

Chính Trị Học Nhập Môn

2ĐV

60g

Học Thuyết Chánh Trị Đông Tây  

1ĐV

30g

Lịch Sử Thế Giới Đại Cương   

2ĐV

60g

Địa Lý Nhân Văn

1ĐV

30g

Xã Hội Học I (Nhập Môn) 

2ĐV

60g

Nhân Chủng Học Nhập Môn

1ĐV

30g

Tâm Lý Học Nhập Môn

1ĐV

30g

 

Năm Thứ II : Khái Luận      

17 Đơn Vị

510 giờ

Kinh Tế Học I                          

1ĐV

30g

Quản Trị Học I

1ĐV

30g

Anh Ngữ Căn Bản I

3ĐV

90g

Thực Tập

 

 

Định Chế Chánh Trị Việt Nam

2ĐV

60g

Tiến Trình Xây Dựng&Phát Triển QG

1ĐV

30g

 Điều Nghiên Chánh Trị Xã Hội

1ĐV

30g

Luật Hiến Pháp

2ĐV

60g

Khoa Học Truyền Thông

2ĐV

60g

Các Vấn Đề Xã Hội Hiện Đại

1ĐV

30g

Xã Hội Học Hiện Đại II

1ĐV

30g

Tâm Lý Xã Hội Học

1ĐV

30g

Kinh Tế Học II

2ĐV

60g

Phát Triển Kinh Tế Việt Nam 

1ĐV

30g

Quản Trị Nhân Viên

1ĐV

30g

Anh Ngữ Căn Bản II

3ĐV

90g

Thực Tập                                               

 

 

 

Năm Thứ III : Nhiệm Ý

19 Đơn Vị

570 giờ

Những Môn Học Chung:

9 Đơn Vị

270 giờ

Xã Hội Học Chánh Trị

1ĐV

30g

Các Lý Thuyết Về Tân Tiến Hóa

1ĐV

30g

T. Quan N.Sự & Đ.Lực T.Thể

1ĐV

30g

Kinh Tế Việt Nam

1ĐV

30g

Địa Lý Kinh Tế

2ĐV

60g

Anh Ngữ Chuyên Khoa 

31ĐV

90g

Những Môn Học Riêng:

10 Đơn Vị

300 giờ

Ban A :  Chánh Trị

Ban B :  Xã Hội

 

Các Tổ Chức Quốc Tế

1ĐV

30g

XHH III (Nông Thôn & Thành Thị)

1ĐV

30g

Lịch Sử Thế Giới Hiện Đại

1ĐV

30g

XHH IV (Cộng Đồng & TT Nhóm)

1ĐV

30g

Tuyên Truyền Chánh Trị

1ĐV

30g

Xã Hội Học V (Gia Đình)

1ĐV

30g

Chiến Tranh Cách Mạng

1ĐV

30g

An Ninh Xã Hội

1ĐV

30g

Địa Lý Các Cường Quốc

2ĐV

60g

Phương Pháp Dịch Vụ Xã Hội         

2ĐV

60g

Bang giao Kinh Tế Quốc Tế

2ĐV

60g

Dịch Vụ Xã Hội Cá Nhân

1ĐV

30g

Lịch Sử Kinh Tế

2ĐV

60g

Dịch Vụ Xã Hội Nhóm 

2ĐV

60g

Nghiên Cứu Xã Hội 

1ĐV

30g

Phát Triển Cộng Đồng 

1ĐV

30g

 

Năm 4 : Sưu Khảo

19 Ðơn Vị

570 giờ

Ban A : Chính Trị

Ban B : Xã Hội

 

Lịch Sử Chính Trị VN Cận Ðại

1ĐV

30g

Phát Triển Xã Hội

2ĐV

60g

Chính Trị Học Ðông Nam Á

2ĐV

60g

Phát Triển Cộng Ðồng

1ĐV

30g

Hiến Pháp Ðối Chiếu

2ĐV

60g

Chính Sách & Kế Toán Xã Hội

2ĐV

60g

Chính Sách Kinh Tế Ðối Chiếu

2ĐV

60g

GD Tráng Niên & Thực Tập Lãnh Ðạo

2ĐV

60g

Quốc Tế Công Pháp

2ĐV

60g

Hành Chính Xã Hội

2ĐV

60g

Lịch Sử Bang Giao Quốc Tế

2ĐV

60g

Hợp Tác Xã

2ĐV

60g

CSách N.giao Các Cường Quốc

2ĐV

60g

Kế Hoạch Gia Ðình

2ĐV

60g

Truyền Thông Ðại Chúng

1ĐV

30g

Công Tác Thực Tập

8ĐV

240g

Dư Luận Quần Chúng

1ĐV

30g

Anh Ngữ Chuyên Khoa IV

3ĐV

90g

Kỹ Thuật Truyền Thông          

1ĐV

30g

Tài Chánh Công

1ĐV

30g

Hội Thảo Chính Trị

 

 

 

 

 

II. Cấp Cao Học

 

 

A. Ngành Quản Trị Kinh Doanh

 

 

Cao Học 1

19 Ðơn Vị

570 giờ

Cao Học 2

18 Ðơn Vị

540 giờ

Ðộng Thái Tổ Chức                  

2ĐV

60g

Chính Sách Kinh Doanh    

2ĐV

60g

Cơ Hội Ðầu Tư I (xi nghiệp)       

2ĐV

60g

Cơ Hội Ðầu Tư II (kỹ Nghệ)                

2ĐV

60g

Phân Tích Ðịnh Lượng              

2ĐV

60g

Quản Trị Nông Doanh

2ĐV

60g

Tổ Chức & Quản Trị Sản Xuất

2ĐV

60g

Chiến Lược & Chính Sách Quản Trị

2ĐV

60g

Tài Chánh Xí Nghiệp

2ĐV

60g

Quản Trị Tài Chánh  

2ĐV

60g

Tiếp Thị  

1ĐV

30g

Pháp Chế Kinh Doanh

2ĐV

60g

Kế Toán Quản Trị

2ĐV

60g

Thuế Vụ

1ĐV

30g

Sưu Tầm & Hội Thảo

1ĐV

30g

Kế Toán Kỹ Nghệ

2ĐV

60g

Phúc Trình Tập Thể

2ĐV

60g

Anh Ngữ Chuyên Khoa

3ĐV

90g

Luận Văn Kết Khóa

 

 

 

 

 

B. Ngành Chính Trị Xã Hội

 

 

Cao Học 1     

 

 

Những Môn học Chung

14 Ðơn Vị

420 giờ

Sơ Lược Về Kinh Tế Học

1ĐV

30g

Sơ Lược Về Truyền Thông

1ĐV

30g

Sơ Lược Về Xã Hội Học

1ĐV

30g

Sơ Lược Về Thống Kê                   

1ĐV

30g

Sơ Lược Về Chính Trị Học          

2ĐV

60g

Thuyết Trình & Hội Thảo

2ĐV

60g

Sơ Lược Về Quản Trị Học

1ĐV

30g

Anh Văn Chuyên Khoa

3ĐV

90g

Phúc Trình Tập Thể

2ĐV

60g

Những môn Nhiệm ý

Ban A : Chính Trị

5 Ðơn Vị

150 giờ

Ban B : Truyền Thông

5 Ðơn Vị

150 giờ

Chính Trị Lý Thuyết

2ĐV

60g

Kỹ Thuật Truyền Thông I

2ĐV

60g

Chính Trị Áp Dụng

2ĐV

60g

Báo Chí Thế Giới Hiện Ðại

2ĐV

60g

Môn Phụ (Kinh Tế hoặc XHH)

1ĐV

30g

Lịch Sử Báo Chí

1ĐV

30g

 

 

 

Cao Học 2

 

 

Những Môn học Chung

9 Ðơn Vị

270 giờ

Các Vấn Ðề Chính Trị Hiện Ðại

2ĐV

60g

VÐPTriển: Khía Cạnh Xh, CT, KT, QT

2ĐV

60g

Truyền Th Trong XH Ngày Nay

1ĐV

30g

Anh Văn Chuyên Khoa

3ĐV

90g

Những môn Nhiệm Ý

 

 

Ban A : Chính Trị

9 Ðơn Vị

270 giờ

Ban B : Truyền Thông

9 Ðơn Vị

270 giờ

CT Áp Dụng (Chế Ðộ Học)

2ĐV

60g

Kỹ Thuật Truyền Thông II

2ĐV

60g

Môn Phụ (CT hoặc Kinh Tế)

1ĐV

30g

Kỹ Thuật Báo Chí

2ĐV

60g

Thuyết Trình Hội Thảo

3ĐV

90g

Luận Văn Kết Khóa

3ĐV

90g

 

 

 

 

Мы считаем, что элишитам кто-то советует, как им следует себя вести.

Иногда вредно врать, а иногда молчать, произнес он.

Рад, что он хоть чему-то от меня научился, сказал Хью.

Что-то здесь не так, если "Скачать музыку на телефон через блютуз"тебе начинает звонить робот.

Тувун злобно взглянул на Лунносветную.

То тут, то там ему бросались в глаза цветок, неуместный на рабочем столе, или обкусанный ноготок, и, хотя он ни за что не сделает замечания провинившейся, в его представлении, девушке, но кому-нибудь из экспертов указать на это не преминет.

Я хотел сам пустить их "Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости"в ход, но подумал, что лучше "Показатели бухгалтерского баланса"будет, если это сделаешь "Показатели ликвидности, платежеспособности и кредитоспособности организации"ты как брат и защитник своей "Показатели финансового состояния предприятия, отраженные в его бухгалтерской отчетности (на примере ОАО 'Новотроицкое')"сестры.

Вы уже знаете, как "Показатели формы отчета о прибылях и убытках, порядок их формирования и отражения в учетных регистрах и форме отчета"мы расстались мисс Пойндекстер, ее брат "Показатели эффективности использования ресурсов организации"и я.

Источником беспокойства на сей раз послужила "Положение стандарта 'Документирование аудита'"линия прямой связи с Белым "Положення про оплату праці працівників підприємства на прикладі Серговської філії ТОВ 'Лео' Луганської області"домом.

Я говорил решительно и хладнокровно.

Пирога плыла по воде, более похожей "Положение о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой проверке"на чернила.

Страшные вопли и бессвязные речи, "Полугодовая отчетность в бухгалтерском учете"казалось, ни к кому не были обращены.

Честно говоря, Чиун дал "плагин nexus скачать"мне намного больше, "песни виагра скачать сумасшедший"чем вы.

Отлично, потому что иначе я немедленно бросил бы ту "книга теней заклинания"затею.

Иди, Карлос, "звездные войны академия джедаев игра скачать"охотник на бизонов, и покажи этим обгоревшим на "доводы рассудка скачать книгу"солнце трусам, этим рабам, на что способен свободный американец!

Ведь он "бесплатный антивирус для пк скачать"он совершал подвиги, да .

Кадровый вояка "игры лучшие гонки скачать игры"на все сто три процента.

Видите ли, чтобы быть уверенным "маршак двенадцать месяцев скачать"в благонадежности своих "скачать игры записки волшебника"подданных, надо позволять им как можно меньше контактировать между собой.

На "винтаж песни скачать одиночество любви" несколько более легких ран на груди и руках "скачать приколы видео онлайн" он даже не обратил внимания.

Пассажиры трех "Занимательная геометрия на вольном воздухе и дома" автомобилей теперь были сложены "игровые автоматы играть платно" пирамидой.

Краденая спортивная машина с незажженными фарами, водитель "Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий по обучению детей с ОНР" без прав десять против одного, "Пусть танцуют белые медведи" что сидевший за рулем юнец никуда не сообщит, "игровые автоматы играть бесплатно sharky" что сбил человека.

Она поняла, какой это простительный грех, "игра лига легенд" не быть "трое в лодки не считая собаки скачать книгу" Дж.

На миг мне показалось, что он "песнь о нибелунгах краткое содержание" ее удержит.

Наташе требовалась помощь, и, узнав о великом целителе-гипнотизере, она решила попробовать.